NASJONALT PROTOKOLLBIBLIOTEK
FOR KOMMUNER

Sammen med 33 kommuner har vi revidert og kvalitetssikret en mengde behandlingsprotokoller tilpasset kommunene. Listen nedenfor er ikke utfyllende og vil være i kontinuerlig utvikling.

Kommuner leverer stort de samme tjenestene landet rundt, noe som betyr at behandlingsprotokollene også stort sett er de de samme. 

 

Hvis en kommune skal utarbeide alle protokollene på egenhånd må en involvere mange ansatte. Hver protokoll tar erfaringsmessig 15 timer å utarbeide (flere involverte, møtetid etc.). Kommuner har rundt 200 behandlinger, så å gjøre alt på egenhånd kan bli svært kostbart og ta verdifull tid fra tjenesteproduksjonen.

 

Vi har løst utfordringen med protokoller med å invitere 33 kommuner til å lage protokollene sammen med oss. Vi har gjennomgått til sammen 5000 behandlingsprotokoller - som nå er blitt til 210 nasjonale protokoller som passer for alle kommuner. Bruker dere Sureway som personvernløsning får dere protokollene med, i tillegg til at vi kan laste opp protokoller dere har utarbeidet i Excel.Dere kan enkelt gjøre endringer i protokollene som er lagt inn i Sureway.

 

Sureway har smarte protokoller der alle opplysningene gjøres om til strukturerte data og gjenbrukes i andre funksjoner sånn at du slipper å gjøre arbeid flere ganger. Eksempelvis så produserer løsningen ut fra protokollene automatisk en personvernerklæring per behandling, et mikro e-læringskurs per behandling, oversikt over systemer og databehandlere, innsynsløsning etc. Gevinsten med å bruke protokollbiblioteket og de smarte protokollene er svært stor.

 

Nedenfor finner du en oversikt over behandlinger vi har protokoller for per i dag. Biblioteket oppdateres fortløpende.

 
 

​INNHOLD I BEHANDLINGSPROTOKOLLER

 1. Intern ansvarlig for behandlingen

 2. Beskrivelse av formål

 3. Personopplysninger som registreres

 4. Sensitive personopplysninger som registreres

 5. Kategorier av registrerte

 6. Systemer som benyttes i behandlingen-databehandlere

 7. Hvor opplysningene samles inn fra

 8. Behandlingsgrunnlag (både for personopplysninger og sensitive

  personopplysninger)

 9. Andre hjemmelsgrunnlag

  10.Eventuell viderebehandling av personopplysningene

  11.Hvem personopplysningene deles med
  12.Om opplysningene overføres til tredjeland

  13.Regler for sletting og lagring

 

-----

Her er oversikt over vårt bibliotek med pre-utfylte behandlingsprotokoller for kommuner (208)
 

AREAL OG BYGGESAK

 • Byggesak

 • Bygge, rive eller endre

 • Ny grunneiendom

 • Klagebehandling regulering- og byggesaker

 • Kommunens grunneiendommer

 • Utbyggingsavtaler

 • Festetomter

 • Kartportalen

 • Behandling av reguleringsplaner

 • Ajourføring av eiendomsregister (matrikkel)

BARNEHAGE

 • Søke eller endre eller si opp barnehageplass

 • Hvile- og sovetid i barnehagen

 • Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

 • Barnehagens hverdag - daglig drift

 • Barnehageopptak

 • Barnemapper i barnehagene

 • Bilder barnehage

 • Kommunikasjon barnehage – hjem

 • Grupper i sosiale medier for personal og foreldre i barnehagen (Facebook, Messenger e.l.)

 • Overgang fra barnehage til skole

 • Redusert foreldrebetaling i barnehage

 • Opplysningsplikt til barnevernet

BARNEVERN

 • Barnevernvakt/bekymringsmeldinger

 • Fosterhjem

 • Postbehandling i barnevernet

 • Rettslige behandlinger etter barnelov

 • Avtalebøker barnevern

 • Saksbehandling i barnevernet

 • Barnevern – Oppfølging av fosterbarn

 • Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

 • Hjemkonsulent

 • Besøk og avlastningshjem

 • Familieråd

 • Miljøterapeutisk veiledning – Foreldreveiledning

 • Tilsyn

 • Støttekontakt

 • Opphold i institusjoner for ungdom med særlige adferdsvansker

 • Opphold ved akutt g utredningsinstitusjoner

 • Rusplassering ungdom

 • Opphold i institusjoner for ungdom (12-18)

 • Multisystemisk terapi (MST)

 • Aggression Replacement Training (ART)

 • Circle of security (COS)

 • Parent Management Training-Oregon (PMTO)

 • Marte Meo

 • Krisesenter

 • Utekontakten

 

BOLIG

 • Bolig, utleie og finansiering

 • Bostøtte

 • Boveiledning

 • Tilskudd til tilpasning av egen bolig

 • Flyktningebolig

 • Tilvisningsrett

BRANN OG REDNING

 • Drift av brannvesen

 • Tilsyn med private bedrifter, særskilte brannobjekt

 • Oppdragshåndtering

 • Feietilsyn

 

FLYKTNINGER OG INTEGRERING

 • Flyktningetjenesten

 • Enslige mindreårige flyktninger

 • Voksenopplæring

 

GENERELLE BEHANDLINGER

 • Mottak av e-post/post/Postmottak

 • Administrere henvendelser per telefon

 • Bruk av sosiale medier

 • Anskaffelser

 • Besøksregistrering

 • Kameraovervåkning

 • Byarkiv (historisk)

 • Krise og beredskapshendelser

 • Servicetorg

 • Arkivtjenesten

 

HELSE

 • Finne eller bytte fastlege

 • Legebesøket

 • Trygghetsalarm

 • Legevakta

 • Migrasjonshelseteam

 • Helsehus

 • Sosialmedisinsk tjeneste

 • Rehabiliteringstjenesten

 • Hjelpemiddelservice

 • Tjenester for personer med rus eller psykiske problemer

 • Foreldreveiledning

 • Helsestasjon

 • Jordmortjenesten

 • Vaksinasjonskontor

 • Logopedtjenester

 • Skolehelsetjenesten

 • Bruk av sosiale medier

 • Helseattest røykdykking

 • Medisindispensere

 • Medisinhåndtering

 • Middagsombringing – matservering

 • Fysioterapitjenester

 • Rettslige behandlinger etter helse og omsorgsloven

 • Handikap Kort (HC-kort)

 • Ledsagerbevis

 

OMSORG

 • Tildeling av omsorgstjenester

 • Dagsenter for eldre

 • Støttekontakt/privat avlaster

 • TT-kort

 • Sykehjem

 • Hjemmehjelp/sykepleie

 • Omsorgsbolig

 • Dagsenter

 • Trygghetsalarm

 • Velferdsteknologi

 • Praktisk bistand og opplæring i hjemmet

 • Svangerskapsomsorgen

 • Miljøtjenester til personer mellom 18 og 67 år

 • Adgangskontroll Covid-19

HR

 • Ansatte på websiden

 • Stillingsutlysninger og ansettelse

 • Oppsigelser/ ansatte som slutter i jobben

 • Betaling av lønn, ferie og fravær

 • Administrere ansatte (personalmappe)

 • Administrere permisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon

 • Oppfølging av sykemeldinger

 • Informasjonssikkerhet, tilgangskontroll og loggføring i IKT systemer

 • Attester og ansiennitet

 • Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

 • Bedriftshelsetjeneste

 • Lønnsforhandlinger

 • Timeregistrering

 • Reiser og reiseregning

 • Avvik - Melding om og håndtering av avvik

 • Administrere innleid personell

 • Behandling av disiplinærsaker

 • Behandling av forsikringer ved død (ansatt)

 • Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler

 

INDIVID OG SAMFUNN

 • Krise og beredskapshendelser

 • Borgerlig vigsel

 • Valg

 • Oversikt over de som skal stemme hjemme

 • Innsyn i saksdokumenter

 • Innsyn i personopplysninger

 • Konfliktråd

 

KULTUR

 • Tilskudd innen kultur og idrett

 • Filmbib

 • Utlån av bøker

 • Arrangementer og aktiviteter

 • Utlån av e-bøker

 • Utlån av PC for besøkende

 • Bokbussen

 • Byarkiv

 • Leie av torg og uteområder

 • Leie av lokaler, haller o.l., samt utstyr til arrangementer

 • Svømmehaller

 • Ungdomsrådet

 • Kulturskole

 • Kulturskolen: søknad om friplass eller permisjon

 • Stipend og kulturpriser

 • Utleie av kulturhus eller kino

 • Kino/kulturhusforestillinger

 • Nyhetsbrev fra kulturaktiviteter

 

LANDBRUK

 • Fradeling og omdisponering

 • Nydyrking

 • SMIL

 • Tidligpensjon i jordbruket

 • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

 • Beredskapsavløsning

 • Skogsveg

 • Hogstmelding

 • Skogfond

 • NMSK tilskudd

 • Ettersøking

 • Oversikt over grunneierlag, utmarkslag og elgvald

 • Motorferdsel i utmark

 

NAV

 • Opplysning, råd og veiledning

 • Økonomisk stønad

 • Nødbolig (Midlertidig bolig)

 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

 • Gjeldsrådgivning

 

POLITIKK OG DEMOKRATI

 • Kommunestyret

 • Formannskapet

 • Komiteer, råd og utvalg

 • Postliste, møteplan og saksdokumenter

 • Kontrollutvalget

 • Rekruttering og organisering av valgfunksjonærer

 • Administrasjon av politikere i styrer, råd og utvalg

 

SKATTER OG AVGIFTER

 • Eiendomsskatt

 • Kommunale avgifter

 • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift

 • Kontroll av arbeidsgivere

 • Ettergivelsessaker

 • Innkreving av kommunale krav

 

SKOLE

 • Skolefritidsordningen, søknad og drift.

 • Innmelding i skole

 • Individuelle opplæringsplan

 • Underveis- og sluttvurdering

 • Kommunikasjon skole – hjem

 • Skolehverdagen

 • Elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg

 • Skoleskyss

 • Samtykkeinngåelse for bruk av bilder, film, lydopptak mv.

 • Elevadministrering – tilgangsstyring

 • Vedtak om elevpermisjoner

 • Forsikring av elever

 • Uønskede hendelser (mobbing, konflikter og lignende)

 

VANN, AVLØP, AVFALL OG DRIFT

 • Avfallshåndtering

 • Drift og forvaltning

 • Bydrift

 • Byggforvaltning og drift

 • Kommunalt renhold

 • Vann og avløp

 • VA-søknad

 • Slamtømming

 • Tilknytningsplikt vann

 

Det tar i snitt 15 timer å lage én behandlingsprotokoll.
Med vårt protokollbibliotek sparer du tid og penger.

Sureway vil deretter automatisk lage personvernerklæringer fra protokollene.

I tillegg til å generere personverninstrukser, databehandleroversikt og selvbetjent innsyn.

KONTAKT OSS

Sureway AS

+47 952 16 433

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern