Løsninger

Kontakt oss

Whatif AS og Sureway AS

Seljestadveien 30

9408 Harstad, Noway

Tel: 95216433

E-post: support@whatif.as

Følg oss

  • Facebook - Hvit Circle
  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle

Sureway

Whatif

Sureway 

Whatif

© 2019 by Whatif AS, Sureway AS og Wramble AS.

Protokollbibliotek

Sammen med våre kunder har vi utviklet pre-utfylte protokollbibliotek. 

 

Våre protokoller kan gjerne mikses med protokoller dere har utarbeidet fra før. Vi bistår også med å utarbeide protokollene dere mangler.

I Sureway kan vi laste opp både deres protokoller og protokoller fra vårt bibliotek, sånn at det blir en god helget.

Kommuner

Bibliotek med pre-utfylte protokoller for kommuner. Følgende behandlinger er inkludert:

Bolig og eiendom

 Byggesak

Bygge, rive eller endre

Ny grunneiendom

Klagebehandling

Bolig, utleie og finansiering

Bostøtte

Start- og etableringstilskudd

Boveiledning

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Flyktningebolig

Tilvisningsrett

Kommunens grunneiendommer

Utbyggingsavtaler

Festetomter

Avfall

Drift og forvaltning

Bydrift

Byggforvaltning og drift

Kommunalt renhold

Vann og avløp

VA- søknad

Slamtømming

Tilknytningsplikt

Vannmåler

Kartportalen

 

Brann og redning

 Drift av brannvesen

Tilsyn med private bedrifter, særskilte brannobjekter

Oppdragshåndtering

Feietilsyn

 

Flyktning og integrering

 Flyktningetjenesten

Enslige mindreårige flyktninger

 

Helse

 Finne eller bytte fastlege

Legebesøket

Trygghetsalarm

Legevakten

Migrasjonshelseteam

Helsehus

Sosialmedisinsk tjeneste

Rehabiliteringstjenesten

Hjelpemiddelservice

Tjenester for personer med rus eller psykiske utfordringer

Foreldreveiledning

Helsestasjon

Jordmortjenesten

Vaksinasjonskontor

Logopedtjenester

Skolehelsetjenesten

 

Individ og samfunn

 Krise og beredskapshendelser

Borgelig vigsel

Valg

 

Interne behandlinger

 Mottak av e-post

Mottak av telefon

Mottak av brev/ postmottak

Bruk av sosiale medier

Ansatte på websiden

Tilsetting

Oppsigelser/ ansatte som slutter i jobben

Betaling av lønn, ferie og fravær

Anskaffelser

Besøksregister

Personalmappe

Arbeidsmiljøkartlegginger

Permisjonspenger, svangerskap, fødsel og adopsjon

Oppfølging av sykemeldinger

Adgangskontroll til IKT systemer

Attester og ansiennitet

Bruk av innleid personale

Kameraovervåkning

Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

 

 Kultur

Tilskudd innen kultur og idrett

Filmbib

Utlån av bøker

Arrangementer og aktiviteter

Utlån av e-bøker

Digitale tjenester

Bokbussen

Byarkiv

Leie av torg og uteområder

Leie av lokaler, haller o.l, samt utstyr til arrangementer.

Svømmehaller

Ungdomsrådet

Søknad om kulturskole

Kulturskolen: søknad om friplass eller permisjon

Den kulturelle skolesekken

Stipend og kulturpriser

Utleie av kulturhus eller kino

Kino/ kulturhusforestillinger

 

Landbruk

 Fradeling og omdisponering

Nydyrking

SMIL

Tidligpensjon i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Beredskapsavløsning

Skogsveg

Hogstmelding

Skogfond

NMSK tilskudd

Ettersøksring

Oversikt over grunneierlag, utmarkslag og elgvald

Motorferdsel i utmark

 

NAV

 Opplysning, råd og veiledning

Økonomisk stønad

Nødbolig (Midlertidig bolig)

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Gjeldsrådgivning

 

Omsorg

 Tildeling av omsorgstjenester

Dagsenter for eldre

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Støttekontakt privat avlaster

TT-kort

Sykehjem

Hjemmehjelp

Omsorgsbolig

Dagsenter

Trygghetsalarm

Matlevering

Velferdsteknologi

 

Politikk og demokrati

 Kommunestyret

Formannskapet

Komiteer, råd og utvalg

Postliste, møteplan og saksdokumenter

Kontrollutvalget

Rekruttering og organisering av valgfunksjonærer

Administrasjon av politikere i styrer, råd og utvalg

Skatter og avgifter

 Eiendomsskatt

Kommunale avgifter

Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift

Kontroll av arbeidsgivere

Ettergivelsessaker

Innkreving av kommunale krav

 

Barn og unge

Aggression Replacement Training (ART)

Circle of security (COS)

Parent Management Training-Oregon (PMTO)

Marte Meo

Fosterhjem

Krisesenter

Utekontakten

Søke eller endre eller si opp barnehageplass

Hvile- og sovetid i barnehagen

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Barnehagens hverdag

PPT

Skolefritidsordningen, søknad og drift.

Innmelding i skole

Individuelle opplæringsplan

Underveis- og sluttvurdering

Kommunikasjon skole – hjem

Skolehverdagen

Elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg

Voksenopplæringen

 

Barn og unge 2

 Barnevernvakt bekymringsmeldinger

Hjemkonsulent

Besøk og avlastningshjem

Familieråd

Miljøterapeutisk veiledning- Foreldreveiledning

Tilsyn

Støttekontakt

Opphold i institusjoner for ungdom med særlige atferdsvansker

Opphold ved akutt og utredningsinstitusjoner

Rusplassering ungdom

Opphold i institusjoner for ungdom (12-18)

Multisystemisk terapi (MST)

Andre kommunale tjenester

 Innsyn i saksdokumenter

Innsyn i personopplysninger

Byarkiv (historisk)

Krise og beredskapshendelser

Servicetorg

Rettslige behandlinger etter barneloven

Rettslige behandlinger etter helse og omsorgsloven

Arkivtjenesten

Kraftselskap

Bibliotek med pre-utfylte protokoller for kommuner. Følgende behandlinger er inkludert:

Ansatte/HR

 Ansatte på websiden

Tilsetting

Arbeidsforholdet

Avslutning av arbeidsforholdet

Permisjonspenger: svangerskap, fødsel og adopsjon

Adgangskontroll til IKT systemer

Flåtestyring yrkesbiler

Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

 

Felles for alle avdelinger

 Mottak av e-post

Mottak av telefon

Mottak av brev/postmottak

Bruk av sosiale medier

Kameraovervåkning

Besøksregistrering

Anskaffelser

Bruk av Innleid personale

 

Markedsføring

 Markedsføring til eksisterende kunder

Markedsføring mot tidligere og nye kunder

 

Administrasjon av kundeforhold

 Måleravlesning

Fakturering av kunde

Innfordring og inkasso

Søknad om fritak for AMS

 

Drift av strømnett

 Drift, vedlikehold og feilretting av nettet.

Grave eller arbeid nær nettanlegg.

 

Utbygging og drift av bredbånd

 Planlegging

Tilknytning og drift

 

Utbygging av strømnett

 Planlegging

Tilknytning

Lokale EL tilsyn

 Tilsyn med elektriske anlegg og utstyr

 

Kraftproduksjon

 Planlegging av nye anlegg

Drift og vedlikehold av produksjonsanlegg.

Bygg og anlegg

Bibliotek med pre-utfylte protokoller for kommuner. Følgende behandlinger er inkludert:

Ansatte/HR

Flåtestyring yrkesbiler

Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

Digital fartsskriver

Krav til ansatte på anlegg og i tunge kjøretøy

Ansatte på websiden

Tilsetting

Arbeidsforholdet

Avslutning av arbeidsforholdet

Permisjonspenger: svangerskap, fødsel og adopsjon

Adgangskontroll til IKT systemer

Utbygging og drift av byggeprosjekter

Planlegging av nye anlegg

Tilknytning og drift

Drift og vedlikehold av anlegg

 

Administrasjon av

kundeforhold

Fakturering av kunde

Innfordring og inkasso

Søknader om byggeprosjekter

 

Drift av anlegg

Drift og vedlikehold av egne anlegg og nybygg

Grave eller arbeid nær kabler, strøm, rør og ledningsnett

 Felles for alle avdelinger

Mottak av e-post

Mottak av telefon

Mottak av brev/postmottak

Bruk av sosiale medier

Kameraovervåkning

Besøksregistrering

Anskaffelser

Bruk av Innleid personale

Personopplysninger på nettside

 

Markedsføring

Markedsføring til eksisterende kunder

Markedsføring mot tidligere og nye kunder

Andre

Disse protokollene passer for alle typer virksomheter. 

 

Ansatte/HR

 Ansatte på websiden

Tilsetting

Arbeidsforholdet

Avslutning av arbeidsforholdet

Permisjonspenger: svangerskap, fødsel og adopsjon

Adgangskontroll til IKT systemer

Flåtestyring yrkesbiler

Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

 

Felles for alle avdelinger

 Mottak av e-post

Mottak av telefon

Mottak av brev/postmottak

Bruk av sosiale medier

Kameraovervåkning

Besøksregistrering

Anskaffelser

Bruk av Innleid personale

 

Markedsføring

 Markedsføring til eksisterende kunder

Markedsføring mot tidligere og nye kunder