ROS analyser miljø og landskap i kraftsektoren

Oppdatert: feb. 13

I år ble det innført en ny forskrift om internkontroll for miljø og landskap som gjelder energianlegg. Fra 2020 vil NVE gjennomføre tilsyn for å sjekke om selskapene har fått på plass internkontrollen.


I 2017 og 2018 har NVE utført 54 tilsyn av produksjonsanlegg der miljø og landskap var tema. Vi har sett nærmere på hvilke avvik som ble funnet ved disse revisjonene, noe som gir en indikasjon på hva som vil være fokus ved neste års tilsyn.


Omfatter mange anlegg

Kravene i den nye forskriften for energianlegg gjelder alle anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi som har konsesjon etter energiloven kapittel 3. Det vil gjelde vindkraft, nett og elektriske anlegg i vannkraftanlegg. Kravene til internkontroll gjelder alle delene av anlegget som har tillatelse etter energiloven, inkludert veier, ulike sekundær-/hjelpeanlegg som riggplasser, lager, massetak og deponier.


Gjelder hele livsløpet

Kravene gjelder hele livsløpet til det elektriske anlegget. Det skal være etablert internkontroll for detaljprosjektering, bygging og drift og frem til anlegget er nedlagt. Overføring av kunnskap om utfordringer og risikoforhold fra anleggsfasen til driftsfasen, og mellom ulike eiere/drivere av anlegget er derfor viktig.


Hva skal internkontrollen inneholde?

Dette er hva NVE forventer skal være med i internkontrollen for miljø og landskap:

- Oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for anlegget

- Kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for anlegget

- Dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og drives i samsvar med krav om miljø og landskap

- Kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av tilhørende planer for risikoreduserende tiltak

- Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik

- Krav til kompetanse for miljø og landskap


Disse avvikene ble funnet

Vi har sett nærmere på alle miljørevisjonene som er utført for produksjonsanlegg. I revisjonene har miljø og landskap vært et hovedtema. Fra NVE kommer dette til uttrykk på denne måten i deres revisjonsrapporter:


Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om etablering av et internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegget. Dette skal sikre at krav til naturmiljø og landskap blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente detaljplaner.


NVE har per dato gjennomført 54 revisjoner for miljø og landskap.

- 27 virksomheter (50%) fikk avvik direkte knyttet til manglende- eller mangler med ROS analyser (kartlegging av risikoforhold med tilhørende planer for å redusere risiko)


- Det ble funnet 14 avvik direkte knyttet til mangelfull miljøkompetanse


- Til sammen ble det funnet 136 avvik (i tillegg kommer observasjoner).


Utenom avvikene som er nevnt ovenfor handlet avvikene om feil og mangler ift. konsesjonsbetingelsene og/eller manglende rutiner og målinger.


Stor mulighet for at det samme vil skje med den nye forskriften

Kravene til ROS analyser og kompetanse er svært like i IK vassdrag og i den nye forskriften for andre energianlegg. Det er derfor stor sjanse for at NVE vil etterspørre det samme for anleggene som omfattes av den nye forskriften.


IK vassdrag kom i 2011 og virksomhetene har hatt god tid på å få tingene på plass. Den nye forskriften er nettopp ny, og dermed kan vi kanskje forvente at virksomhetene har fått mindre på plass enn produksjonsanleggene, noe som øker sjansen for at avvikprosenten vil være høyere.


Det er bare å brette opp armene og gå i gang

Mange av kravene i den nye forskriften kan dere oppfylle med å lage en god oppstilling av det som dere allerede har i orden. Eksempelvis har dere sannsynligvis tilgang på forskrifter, tegninger og kart. Dere har også et avviksystem som kan omfatte miljøavvik. Utfordringen ligger i ROS analysene og hvordan dere sikrer at det som har høy risiko følges opp fra prosjektering, bygging og inn i driften. Videre vil det nok være en utfordring å tolke kravene til kompetanse.


Hvordan løse utfordringen med ROS analyser for miljø og anlegg?

Sammen med Lofotkraft (som var høringsvirksomhet for den nye forskriften) har vi i Whatif utviklet ROS moduler for miljø og landskap for energianlegg, tilpasset den nye forskriften. Løsningen fremstår klar til bruk og vil korte ned arbeidet betraktelig.


Vi har laget egne moduler for prosjektering (som kan brukes der dere prosjekterer selv), for byggefasen, for driftsfasen og for sanering av anlegg. Hver modul har med alle aktuelle risikoer, samt forslag til barrierer som kan etableres for å redusere risikoen. Hver risiko er også linket til aktuelle websider hvor dere kan finne nødvendig og nyttig informasjon om temaet, så som søkesider for områder med kulturvern, fredede områder etc.


Med Whatif for miljø og landskap kan dere legge inn alle anleggene og utføre og dokumentere ROS analysene. Basert på ROS analysene får dere også tiltaksplaner for hvert anlegg, samt samlet sett. På denne måten møter dere alle kravene til kartlegging av risiko for miljø og anlegg.

Ler mer om Whatif miljø og anlegg her.


Hvordan løse utfordringen med dokumentasjon av det enkelte anlegg driftes iht. reglene?

I NVEs veileder påpekes det at anlegget skal bygges og drives i samsvar med styrende dokumenter som detaljplan og MTA. I styrende dokumenter er det satt konkrete krav som skal følges opp og dokumenteres i internkontrollsystemet, eksempelvis;


- For- og etterundersøkelser av fugl

- Avbøtende tiltak for reindrift

- Støymåleprogrammer

- Terrengtilpassing

- Vegetasjonsetablering


Nøkkelen til å oppfylle kravet er å etablere gode prosedyrer for å identifisere krav som er satt i lover, forskrifter og vedtak. Styrende dokumenter bør gjennomgår systematisk. Fra gjennomgangen må det etableres systemer og rutiner som sikrer og dokumenterer at kravene blir fulgt.


Her er det viktig at risikoforhold som identifiseres i ROS-analysene også blir synliggjort via prosedyrer, målinger og inspeksjoner. Dere skal altså dokumentere hvordan miljø og landskap ivaretas og skaffe bevis for at dette gjøres.


Hvordan møte kravet til kompetanse?

Kravene til kompetanse i miljø og landskap fremstår i forskrift og veiledning som generelle. Heller ikke i avvikene fra revisjonene for IK vassdrag er det spesifisert hvilken kompetanse som kreves. En tolkning av kravet er at dere må tilknytte dere eksterne eksperter på områder som fauna, vannkvalitet, fredede arter etc. Dernest må dere sikre at ansatte som bygger eller drifter har kunnskap om det som er kravene i konsesjonene og det som framkommer som risiko i ROS analysene. Eksempelvis må de som drifter anlegge vite om at det ikke er lov til å gjøre helikopterbefaringer i hekketiden (dersom dette er en del av konsesjonen). Ansatte bør også ha kunnskap om hvor kulturminner ligger og om fare for erosjon som følge av bygging eller drift.


Forslag til helhetlig internkontroll for miljø og landska

Som nevnt ovenfor har dere allerede mye på plass, særlig når det gjelder kart, tegninger etc. Det er også slik at dere kan integrere internkontrollen inn i øvrig internkontroll/kvalitetssystem. Her er et forslag til hvordan internkontrollen kan bygges opp:


1. Miljø og landskapspolicy for virksomheten

2. Organisering av miljø og landskap i virksomheten (hvem som har ansvar og oppgaver)

3. Avvikshåndtering, inkludert beskrivelse av hva som er å regne som miljø og landskapsavvik

4. Kompetanseplan for miljø og landskap

5. Revisjon av internkontrollen – årlige rutiner

6. For hver konsesjon

- Beskrivelse av anlegget

- Eventuelle bilder

- Liste over lover, forskrifter og vedtak som tilhører konsesjonen (med linker til de aktuelle)

- ROS analyse for anlegget (rapport fra Whatif)

- Tiltaksplan for å redusere risikoen (rapport fra Whatif)

- Eventuelle prosedyrer for å ivareta vedtak, risiko eller forhold fra tidligere fase (prosjektering, bygging) som skal ivaretas

- Eventuelle inspeksjonsrutiner (som kan inngå i andre inspeksjoner/kontroller)


Behov for bistand eller spørsmål omkring forskriften?

Som nevnt har vi en ROS løsning tilpasset miljø og landskap og den nye forskriften. I tillegg kan vi bistå ved oppbyggingen av internkontrollen forøvrig. Har dere spørsmål omkring forskriften eller det vi kan tilby generelt, er dere velkommen til å ringe oss. Vi tar gjerne en prat med dere, eller setter opp et webmøte om dere ønsker.


Kontaktperson:

Kjetil Odin Johnsen

Tel: 95216433

kjetil@whatif.as

0 visninger

Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss
  • Black Facebook Icon